ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อมหาวิทยาล้ย
1 bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 cmu001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 cmu002 กล้วยไม้วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 cmu003 การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 cmu004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 cmu005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 cmu006 การเป็นพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 cmu007 จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 cmu008 Network Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 cmu009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 cmu010 Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 cmu011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 cmu012 Graphic Design Crash Course มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 cmu013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 cmu014 อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 cmu015 อาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 cmu016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 cmu017 เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 cmu018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 cpru001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
21 crru001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22 crru002 การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23 crru003 การสร้างMobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 crru004 การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25 crru005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26 crru006 การใช้ Google Apps for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27 crru007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 crru008 พื้นฐานมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29 cu001 การแก้ปัญหาโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 cu002 บ้านแห่งยุคอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
31 cu003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 cu004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33 cu005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
34 cu006 การเขียนบรรยายตาราง กราฟและชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35 cu007 หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36 cu008 การวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37 cu009 การคิดสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38 cu010 การสอนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 cu011 การให้คำปรึกษาในงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 cu012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 cu013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 cu014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 cu015 องค์การแห่งการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 cu016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 cu017 การบริการที่เป็นเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 cu018 การออกแบบสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 cu019 การจัดการความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 cu020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 cu021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 cu022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 eau001 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
52 hu001 เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
53 hu002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
54 hu003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
55 hu004 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
56 hu005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
57 kku001 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
58 kku002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 kku003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
60 kku004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 kku005 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 kku006 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
63 kku007 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 kku008 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65 kku009 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66 kku010 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 kku011 ทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 kku012 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 kku013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 kmitl001 การถ่ายภาพเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
71 kmitl002 การผลิตรายการวีดีทัศน์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
72 kmitl003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
73 kmitl004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
74 kmitl005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
75 kmitl006 การปลูกพืชเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
76 kmitl007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
77 kmutnb001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
78 mde-dl001 Digital Literacy for Digital Citizenship สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
79 mu001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
80 mu002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
81 mu003 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
82 mu004 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
83 mu005 การออกแบบวงจรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล
84 mu006 การประเมินโครงสร้างในกรณีภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
85 mu007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D โมเดลเพื่อการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
86 mu008 ภัยพิบัติใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
87 mu009 ประวัติและตรวจร่างกาย...ใครคิดว่าไม่สำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
88 mu010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้! มหาวิทยาลัยมหิดล
89 mu011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
90 mu012 สายด่วนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล
91 mu013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
92 mu014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
93 nation001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย เนชั่น ลำปาง
94 nrru001 การรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
95 nrru002 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
96 nstru001 ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
97 nu001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom) มหาวิทยาลัยนเรศวร
98 nu002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) มหาวิทยาลัยนเรศวร
99 nu003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน (Hybrid Building Construction) มหาวิทยาลัยนเรศวร
100 nu004 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Building Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
101 nu005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease) มหาวิทยาลัยนเรศวร
102 nu006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
103 nu007 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยนเรศวร
104 nu008 พลังงานทดแทน (Renewable energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
105 nu009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
106 nu010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
107 nu011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC มหาวิทยาลัยนเรศวร
108 nu012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
109 nu013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic) มหาวิทยาลัยนเรศวร
110 nu014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
111 nu015 การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
112 nu016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
113 nu017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
114 nu018 การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
115 nu019 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
116 pkru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
117 psru001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
118 psu001 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119 psu002 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
120 psu003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
121 psu004 บาติก 1 (Batik 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
122 rajapark001 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สถาบันรัชต์ภาคย์
123 rmutl.tak001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
124 rmutsb001 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อภาพและเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
125 rsu001 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) มหาวิทยาลัยรังสิต
126 rsu002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
127 ru001 จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
128 sct001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Word 2013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
129 spu001 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น (Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
130 spu002 การบริหาร การสื่อสาร และการทำงานiร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
131 sru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft Excel 2013 มหาิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
132 ssru001 เพศศึกษารอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
133 ssru002 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
134 ssru003 ประวัติศาสตร์ยุโรป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
135 ssru004 หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
136 ssru005 การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
137 ssru006 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
138 stou.ccdkm001 สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
139 stou.ccdkm002 รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
140 stou.ccdkm003 สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
141 stou.ccdkm004 พื้นที่จุดประกาย (Start Up Space) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
142 stou.ccdkm005 ชีวิตทันยุค (Start Up Life) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
143 stou.ccdkm006 ชุมชนไอดอล (Idol Community) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
144 stou001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
145 stou002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
146 stou003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
147 stou004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
148 stou005 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
149 stou006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
150 stou007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
151 stou008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
152 stou009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
153 stou010 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
154 stou011 การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
155 stou012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156 stou013 SME Start Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
157 su001 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
158 su002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
159 su003 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
160 su004 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
161 su005 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
162 su006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
163 sut001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
164 swu001 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
165 swu002 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
166 swu003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
167 swu004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
168 swu005 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
169 swu006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
170 swu007 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
171 swu008 Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
172 swu009 การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
173 swu010 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
174 swu011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
175 thaimooc101 การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX Thai MOOC
176 tsu001 ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
177 tuct001 บัญชีเบื้องต้น (Introduction to Accounting) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
178 tuct002 การเงินส่วนบุคคล (personal finance) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
179 tuct003 ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ (English for Computing) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
180 tuct004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
181 tuct005 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (Human Right in Justice Procedure) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
182 up001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
183 up002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
184 up003 การใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
185 up004 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยพะเยา
186 uru001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
187 uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
188 utcc001 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง (Transportation System Planning and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
189 utcc002 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
190 wu001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
191 wu002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
192 wu003 จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
193 wu004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
194 wu005 การเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
195 yru001 วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา