ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ชื่อมหาวิทยาล้ย
1 bru001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
2 cmu001 การถ่ายภาพรังสีภายในช่องปากทางทันตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 cmu002 กล้วยไม้วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 cmu003 การพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 cmu004 ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสุข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 cmu005 การต่อต้านการทุจริตในประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7 cmu006 การเป็นพลเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8 cmu007 จิตวิทยากับ ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 cmu008 Network Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 cmu009 Information Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
11 cmu010 Media Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 cmu011 IT Literacy มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 cmu012 Graphic Design Crash Course มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
14 cmu013 การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 cmu014 อาหารล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16 cmu015 อาหารนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 cmu016 เทคนิคการเล่นเทนนิสเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18 cmu017 เทคนิคการนำเสนองานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 cmu018 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 cpru001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
21 crru001 การออกแบบสื่อสามมิติด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
22 crru002 การสร้างภาพอนิเมชั่นด้วยโปรแกรม Blender3D มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
23 crru003 การสร้างMobile Application แบบไม่ต้องเขียน Code ด้วยโปรแกรม MIT App Inventor มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
24 crru004 การออกแบบและผลิตแผ่นพับด้วยโปรแกรม Inkscape (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
25 crru005 ตกแต่งและสร้างภาพอย่างสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรม GIMP (Open Source) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
26 crru006 การใช้ Google Apps for Education สำหรับการจัดการห้องเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
27 crru007 การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28 crru008 พื้นฐานมวยไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
29 crru009 นาฏยมวยไทย (มวยไทยสวยงาม) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
30 crru010 นาฏศิลป์สำหรับปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
31 crru011 ขันโตกล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
32 crru012 อาหารสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
33 crru013 เบสิกแคลคูลัส มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
34 crru014 การพัฒนาระบบเตือนภัยอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
35 crru015 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
36 crru016 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
37 crru017 ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
38 cu001 การแก้ปัญหาโลกร้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
39 cu002 บ้านแห่งยุคอนาคต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 cu003 การผลิตเชื้อเพลิงแข็งและถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือทิ้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 cu004 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 cu005 สู่การเป็นนักพัฒนาเว็บ: การสร้างหน้าเว็บเบื้องต้นด้วย HTML และ CSS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43 cu006 การเขียนบรรยายตาราง กราฟและชาร์ตเป็นภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44 cu007 หลักสูตรลดความคลาดเคลื่อนในการใช้ยา เพื่มความปลอดภัยผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45 cu008 การวางแผนกลยุทธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46 cu009 การคิดสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47 cu010 การสอนงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 cu011 การให้คำปรึกษาในงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49 cu012 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 cu013 การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51 cu014 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52 cu015 องค์การแห่งการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53 cu016 เทคนิคการนำเสนองานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54 cu017 การบริการที่เป็นเลิศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55 cu018 การออกแบบสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56 cu019 การจัดการความรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57 cu020 การออกแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58 cu021 การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
59 cu022 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
60 eau001 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
61 hu001 เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
62 hu002 หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
63 hu003 เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ระบบ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
64 hu004 กฎหมายอาญา:ภาคทั่วไป มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
65 hu005 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
66 kku001 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเพื่อความมุ่งหมายเฉพาะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
67 kku002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
68 kku003 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
69 kku004 โปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
70 kku005 วิธีการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่เป็นฐานสำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
71 kku006 นวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศอุบัติใหม่ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
72 kku007 เทคโนโลยีอาหารและกระบวนการผลิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 kku008 การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน generation ใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
74 kku009 การออกแบบและผลิตสื่อมัลติมีเดียการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
75 kku010 การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 kku011 ทักษะการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
77 kku012 ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 kku013 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 kmitl001 การถ่ายภาพเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
80 kmitl002 การผลิตรายการวีดีทัศน์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
81 kmitl003 คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
82 kmitl004 หลักและวิธีการส่งเสริมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
83 kmitl005 หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
84 kmitl006 การปลูกพืชเบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
85 kmitl007 การเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
86 kmutnb001 การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาด้วย Augmented Reality (AR) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
87 kmutt001 การอ่านแบบ เขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
88 kmutt002 การออกแบบวงจรลำดับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
89 mde-dl001 Digital Literacy for Digital Citizenship สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
90 mu001 การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล
91 mu002 กลยุทธ์สู่ประชาคมอาเซียน: การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
92 mu003 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
93 mu004 การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 ด้วยแนวทางที่ใช้สะเต็มเป็นฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล
94 mu005 การออกแบบวงจรดิจิทัล มหาวิทยาลัยมหิดล
95 mu006 การประเมินโครงสร้างในกรณีภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
96 mu007 การออกแบบโมเดลและงานพิมพ์ 3D โมเดลเพื่อการบริการชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล
97 mu008 ภัยพิบัติใกล้ตัว มหาวิทยาลัยมหิดล
98 mu009 ประวัติและตรวจร่างกาย...ใครคิดว่าไม่สำคัญ มหาวิทยาลัยมหิดล
99 mu010 การจัดการสาธารณภัย…ใครๆ ก็ต้องรู้! มหาวิทยาลัยมหิดล
100 mu011 กู้ชีพกู้ใจ…ใครๆ ก็ทำได้ มหาวิทยาลัยมหิดล
101 mu012 สายด่วนฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหิดล
102 mu013 การอนุรักษ์ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืนของพรรณพืชป่าพื้นเมืองของไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
103 mu014 การเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยมหิดล
104 nation001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัย เนชั่น ลำปาง
105 nrru001 การรู้สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
106 nrru002 การออกแบบพัฒนาเว็บไซต์สำหรับพาณิชอิเล็กทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
107 nstru001 ทักษะพื้นฐานการซ่อมบำรุงรักษาในสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
108 nu001 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom) มหาวิทยาลัยนเรศวร
109 nu002 โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents) มหาวิทยาลัยนเรศวร
110 nu003 เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารแบบผสมผสาน (Hybrid Building Construction) มหาวิทยาลัยนเรศวร
111 nu004 โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (Concrete Building Technology) มหาวิทยาลัยนเรศวร
112 nu005 เภสัชบำบัดในโรคไตเรื้อรัง (Pharmacotherapy in Chronic Kidney disease) มหาวิทยาลัยนเรศวร
113 nu006 สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
114 nu007 การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มหาวิทยาลัยนเรศวร
115 nu008 พลังงานทดแทน (Renewable energy) มหาวิทยาลัยนเรศวร
116 nu009 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ยุคสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
117 nu010 การพัฒนาสภาพแวดล้อมในสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
118 nu011 กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC มหาวิทยาลัยนเรศวร
119 nu012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
120 nu013 พลวัตการเรียนรู้กับการสร้างนิยม (Learning Dynamic) มหาวิทยาลัยนเรศวร
121 nu014 การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
122 nu015 การบูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
123 nu016 การใช้ ICT เพื่อสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
124 nu017 การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กร มหาวิทยาลัยนเรศวร
125 nu018 การสร้างทีมงานเพื่อการพัฒนางานแบบมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
126 nu019 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
127 pkru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft PowerPoint 2013 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
128 psru001 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา (Innovation and Information Technology in Education) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
129 psu001 โครงการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สามภาษาออนไลน์ระบบเปิดสำหรับมหาชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
130 psu002 ศิลปะอิสลาม (Islamic Art) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
131 psu003 เทคโนโลยีทางภาพถ่ายเพื่อสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
132 psu004 บาติก 1 (Batik 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
133 psu005 วิถีชีวิตมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
134 psu006 สุขภาวะกายและจิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
135 psu007 การพยาบาลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
136 rajapark001 จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) สถาบันรัชต์ภาคย์
137 rmutl.tak001 ระบบสารสนเทศทางบัญชี (Accounting Information System) เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
138 rmutsb001 เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบสื่อภาพและเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
139 rsu001 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining and Data Warehousing) มหาวิทยาลัยรังสิต
140 rsu002 เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน มหาวิทยาลัยรังสิต
141 ru001 จริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ (Ethics in Using Computer) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
142 sct001 การเตรียมสอบประกาศนียบัตร Microsoft Office Word 2013 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
143 spu001 หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น (Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
144 spu002 การบริหาร การสื่อสาร และการทำงานiร่วมกัน ด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
145 sru001 กระบวณการสอบใบประกาศนียบัตร หลักสูตร Microsoft Excel 2013 มหาิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
146 ssru001 เพศศึกษารอบด้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
147 ssru002 อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
148 ssru003 ประวัติศาสตร์ยุโรป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
149 ssru004 หลักพุทธธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
150 ssru005 การออกแบบสื่อเสียงเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
151 ssru006 การออกแบบสื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
152 stou.ccdkm001 สตาร์ทอัพอังกฤษ (English Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
153 stou.ccdkm002 รู้จักสื่อ...รู้จักอาเซียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
154 stou.ccdkm003 สตาร์ทอัพชุมชน (Community Start Up) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
155 stou.ccdkm004 พื้นที่จุดประกาย (Start Up Space) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
156 stou.ccdkm005 ชีวิตทันยุค (Start Up Life) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
157 stou.ccdkm006 ชุมชนไอดอล (Idol Community) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
158 stou001 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
159 stou002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
160 stou003 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการตลาดในยุคโลกาภิวัตน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
161 stou004 การบัญชีเพื่อการจัดการและการจัดการทางการเงิน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
162 stou005 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
163 stou006 เทคโนโลยีการสร้างสรรค์สื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
164 stou007 การออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
165 stou008 กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
166 stou009 คณิตเศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติเพื่อการธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
167 stou010 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ...เพื่อป้องกันภาวะความเสี่ยงจากโรคสมองเสื่อม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
168 stou011 การสร้างวินัยในตนเองสำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
169 stou012 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
170 stou013 SME Start Up มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
171 su001 กิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
172 su002 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศิลปากร
173 su003 เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศิลปากร
174 su004 การวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
175 su005 การออกแบบภาพประกอบสื่อสําหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศิลปากร
176 su006 เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
177 su008 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการจดหมายเหตุและสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
178 sut001 คณิตศาสตร์เพื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
179 swu001 ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น (Introduction to Social Entrepreneurship) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
180 swu002 เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
181 swu003 Cloud Technology Tools เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
182 swu004 การสร้างเครือข่ายด้วยการสื่อสารผ่าน Social Media มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
183 swu005 การหลอมรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
184 swu006 การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
185 swu007 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
186 swu008 Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
187 swu009 การสร้างคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
188 swu010 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
189 swu011 การออกแบบ Infographic มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
190 thaimooc101 การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX Thai MOOC
191 tsu001 ทักษิณศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
192 tuct001 บัญชีเบื้องต้น (Introduction to Accounting) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
193 tuct002 การเงินส่วนบุคคล (personal finance) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
194 tuct003 ภาษาอังกฤษสำหรับนักคอมพิวเตอร์ (English for Computing) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
195 tuct004 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
196 tuct005 สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (Human Right in Justice Procedure) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
197 up001 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
198 up002 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
199 up003 การใช้ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
200 up004 การสื่อสารในสังคมดิจิตัล มหาวิทยาลัยพะเยา
201 uru001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข (Economics for happy living) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
202 uru002 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
203 utcc001 การวางแผนและออกแบบระบบขนส่ง (Transportation System Planning and Design) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
204 utcc002 หลักการบัญชี (Principles of Accounting) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
205 wu001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
206 wu002 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
207 wu003 จิตวิทยาพัฒนาการผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
208 wu004 จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
209 wu005 การเตรียมสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
210 yru001 วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา